دکتر یاشا مخدومی

نشانی مطب ۱ :مشهد – قاسم اباد – فلاحی ۲ – مرکز درمانی امام رضا (ع)